Giao lưu trí tuệ cụm 4 trường tiểu học Trần Lãm - Kì Bá - Đông Hòa - Vũ Phúc

Giao lưu trí tuệ cấp cụm trường diễn ra tại UBND phường Trần Lãm.

Bài viết liên quan