Trường tiểu học Trần Lãm tham dự Hội nghị thi đua hai tốt của ngành giáo dục thành Phố Thái Bình